Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Antibioticagebruik - Veehouderij

Hoeveelheid verkochte antibiotica blijft ongeveer gelijk
In 2015 is het veterinair antibioticagebruik (206 ton verkochte werkzame stof) met 0,65% licht gedaald in vergelijking met 2014. De totale verkopen in de periode 2009-2015 zijn gedaald met ruim 58%. Deze daling is onvoldoende om de, door de overheid opgelegde, reductiedoelstelling van 70% ten opzichte van 2009 te realiseren. De Autoriteit Diergeneesmiddelen wil echter af van zulke algemene doelstellingen en de nadruk leggen op vermindering van het antibioticagebruik bij ‘veelgebruikers’. Juist op deze bedrijven bestaat een verhoogd risico op resistentievorming en verspreiding van resistente bacteriën. Een eerdere doelstelling van een halvering in de periode 2009-2013 was wel ruimschoots behaald. De huidige hoeveelheid verkochte antibiotica is ruim onder het niveau van 1999 (310 ton) toen de monitoring is gestart. In 1999 werden naast die 310 ton veterinair gebruik ook nog antibiotica als groeibevorderaar gebruikt.


In de veehouderij is het gebruik van derde en vierde generatie cefalosporinen in 2015 met 20% afgenomen en het gebruik van fluorochinolonen met 6,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Aangezien het totale gewicht van de veestapel over de jaren heen tamelijk stabiel is (2,5 à 2,6 miljoen ton), is de trend in gram werkzame stof per kg levend diergewicht ongeveer gelijk aan de trend in de totale verkopen.

Succesvol beleid
Al voor de eeuwwisseling waren er zorgen over de toenemende antibioticaresistentie, die een bedreiging vormde voor de gezondheid van mens en dier. In Nederland kwamen daar de zorgen over het hoge en toenemende gebruik van antibiotica in de veehouderij nog bij. Antibioticaresistentie kan zich op verschillende manieren verspreiden, ook van dier naar mens, bijvoorbeeld via voedsel of door direct contact tussen mensen en (huis)dieren. Dit alles was aanleiding om in 1999 te starten met de monitoring van de landelijke verkopen van veterinaire antibiotica en om in de jaren daarna ook meer beleid te gaan ontwikkelen.

Het beleid om het veterinair antibioticagebruik te reduceren is in Nederland zeer succesvol geweest. In 2011 was het totale therapeutische antibioticagebruik bijna terug op het niveau van 1999. Duidelijke sturing vanuit het beleid begon in 2008 met een Convenant, een publiek-private overeenkomst, waarin de grote veehouderijsectoren en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) aangaven hun verantwoordelijkheid te zullen nemen voor effectieve maatregelen, onder toezicht en met ondersteuning vanuit de overheid. De belangrijkste elementen in het beleid waren:
- monitoring van landelijke verkopen van antibiotica, sinds 1999 en de monitoring van het antibioticagebruik per sector, sinds 2004
- duidelijke reductiedoelstellingen vanuit de overheid in 2011: -20%,  2013: -50%, 2015: -70% ten opzichte van het referentiejaar 2009
- inzicht in en benchmarken van het antibioticagebruik per bedrijf en per dierenarts, sinds 2011
- verbeterde diergezondheid, duidelijker verantwoordelijkheden in diergezondheidsmanagement en in het voorschrijven en leveren van antibiotica, door:
  o verplichte bedrijfsgezondheidsplannen 
  o één vaste dierenarts per bedrijf 
  o verplichte periodieke veterinaire bedrijfsbezoeken. Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven