Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Vergelijking people - Melkveehouderij

Meer weidegang op biologische melkveebedrijven
14-7-2015

Biologische bedrijven zijn verplicht weidegang toe te passen, in tegenstelling tot gangbare bedrijven. Op gangbare bedrijven loopt het aandeel koeien dat weidegang geniet terug. Bij biologische bedrijven schommelt het aandeel koeien dat dag en nacht wordt geweid, maar blijft over een langere periode gezien redelijk gelijk. Bijna twee derde van de biologische melkkoeien wordt nog steeds onbeperkt geweid. Bij de gangbare is dit minder dan een kwart.

Toepassen van weidegang is van belang voor het dierenwelzijn, maar ook voor het imago van de melkveehouderij richting burger en consument. Biologische bedrijven onderscheiden zich hier in positieve zin in ten opzichte van gangbare melkveebedrijven. De verschillen met gangbare bedrijven worden voor een deel verklaard door het verschil in bedrijfsopzet. De biologische bedrijven zijn extensiever en kleiner dan gangbare bedrijven. Ook binnen de gangbare melkveehouderij vindt op kleinere en extensievere bedrijven meer weidegang plaats.

Op grotere intensieve bedrijven is het vaak lastiger om een efficiënte bedrijfsvoering met beweiding te realiseren dan op kleinere extensieve bedrijven. Arbeidsinzet, melkproductie per koe, efficiënte benutting van meststoffen en beschikbaar zijn van voldoende huiskavel zijn vaak oorzaken die genoemd worden om koeien vaker op stal te houden. Het aandeel gangbare bedrijven dat hun koeien op stal houdt, stijgt gestaag en ligt in de periode 2011-2013 gemiddeld op 28%.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven