Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomensstijging glastuinbouwbedrijven dankzij de sierteelt
19-12-2016

Het geraamde gemiddelde inkomen uit bedrijf in de glastuinbouwbedrijf wordt voor 2016 geraamd op 230.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje); een stijging van 34.000 euro. Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed.De spreiding in het inkomen tussen de verschillende bedrijven in deze sector is in 2016 opnieuw toegenomen.


Het groene vlak in de figuur geeft de spreiding van het inkomen aan. Binnen dit vlak valt het inkomen van 60% van de bedrijven in de glastuinbouw. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens en een even grote groep scoort hoger dan de bovengrens van het vlak. De ondergrens van dit vlak is ten opzichte van het vorige jaar nauwelijks gestegen. Vorig jaar lag de ondergrens op 23.000 euro en in 2016 wordt deze ondergrens geraamd op 29.000 euro. Er zijn dus, ondanks het hoge geraamde gemiddelde inkomen van 230.000 euro in 2016, nog steeds bedrijven die het met een relatief laag inkomen moeten stellen. Een laag inkomen hoeft overigens niet altijd direct een bedrijf in de problemen te brengen. Zie ook het artikel over de liquiditeitspositie. 

De lijn van het gemiddelde inkomen ligt wat hoger boven in het groene vlak, wat een aanwijzing is dat een beperktere groep bedrijven voor dit hoge gemiddelde inkomen zorgt.

Aan de bovenkant van het groene vlak is een sterke stijging te zien. Voor 20% van de bedrijven wordt in 2016 een inkomen hoger dan 320.000 euro per onbetaalde aje geraamd; een stijging van ruim 50.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Dit is een hele mooie vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens hebben behaald voor de inzet van hun arbeid en kapitaal in het bedrijf.

De spreiding in het inkomen kan vele redenen hebben. Zo kunnen, naast een verschil in productkeuze en opbrengstprijzen, de omvang van het bedrijf, de arbeidsinzet of bedrijfsomstandigheden een rol spelen bij de inkomensvorming.     


Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed.Over het algemeen hebben, naast de stijging van de omvang van het gemiddelde bedrijf, de goede opbrengstprijzen en lagere kosten voor deze gemiddelde stijging gezorgd. De inkomens uit bedrijf per onbetaalde aje liggen in de jaren tot en met 2007 vrij dicht bij elkaar. Daarna schommelden de inkomens sterk. Met name onder invloed van de inkomens die werden gerealiseerd in de glasgroenteteelt. Sinds 2013 is een duidelijke verbetering van het inkomen waarneembaar, dat dus in 2016 wordt geraamd op 230.000 euro.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Handhaving hoog inkomen voor ondernemers glasgroentebedrijf
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf voor 2016 wordt op een gemiddeld glasgroentebedrijf geraamd op ruim 300.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is wel iets minder dan vorig jaar maar nog altijd flink hoger dan in de periode voor 2015. Vanaf het begin van deze eeuw tot 2015 schommelde het inkomen tussen de -100.000 euro en +100.000 euro per ondernemer.


Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), schommelde de laatste jaren sterk. In 2015 verdubbelde het inkomen door uitzonderlijke marktomstandigheden. In 2016 is het inkomen lager dan vorig jaar, maar nog altijd ligt het inkomen een stuk hoger dan in de periode van voor 2015. Betere opbrengstprijzen en lagere kosten dragen bij aan de verbetering sinds 2014. Ten opzichte van 2015 zijn de opbrengstprijzen van komkommer in 2016 van hetzelfde hoge niveau, terwijl bij tomaat en paprika de opbrengstprijzen wat lager waren dan in 2015. Bij tomaten was dit zorgelijker dan bij paprika. Bij paprika bleef de prijs nog relatief gunstig ten opzichte van jaren voor 2015. Dit jaar bleken de prijzen juist in de zomerperiode gunstiger dan een jaar eerder. Vorig jaar kende het voor- en met name het najaar een prijspiek. De kosten op bedrijven werden in de hand gehouden. Hierdoor bleef het inkomen van ondernemers in de glasgroente hoog. Ondanks dit gunstige gemiddelde inkomen per aje is het verschil in inkomen tussen ondernemers op glasgroentebedrijven nog altijd groot.

Grote inkomensverschillen
Het groene vlak in bovenstaande figuur vertegenwoordigd 60% van de bedrijven. De ondergrens van dit vlak beweegt niet geheel mee met de stijging van het gemiddelde inkomen vanaf 2015. Twintig procent van de glasgroentebedrijven behaalt een lager inkomen dan de ondergrens van 35.000 euro. Daartegenover staat dat 20% van de glasgroentebedrijven in 2016 naar verwachting meer hebben verdiend dan 440.000 euro. Een dergelijk inkomen kan alleen worden gegenereerd met een bedrijf van een behoorlijke omvang.

Het gemiddeld inkomen (groene lijn) ligt ook hoog in het groene vlak. Dit geeft aan dat een relatief kleine groep ondernemers met een zeer hoog inkomen voor dit gemiddelde inkomen verantwoordelijk is. 


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen snijbloemenbedrijven fors gestegen
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf voor 2016 wordt geraamd op 177.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is een stijging van 58.000 euro ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt veroorzaakt door betere prijsvorming van snijbloemen door een verbeterde exportpositie, voornamelijk door minder aanbod vanuit Afrika. Rondom het gemiddelde inkomen is er een toegenomen inkomensspreiding tussen de bedrijven.


Voor elk jaar geldt dat er binnen de sector grote verschillen zijn in inkomens tussen de bedrijven. Bovenstaande figuur geeft zowel het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje weer (de lijn) als de spreiding ervan (het vlak). Per jaar geldt dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groen vlak ligt. Wat opvalt is dat de lijn met gemiddeld inkomen boven in het groene vlak ligt. Dit geeft aan dat er in 2016 een kleine groep bedrijven met een zeer hoog inkomen is dat het gemiddelde inkomen voor de gehele sector omhoog trekt en er dus meer bedrijven zijn die beneden het gemiddelde inkomen presteren dan erboven. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens van het groene vlak en een even grote groep bedrijven scoort hoger dan de bovengrens van het groene vlak.Voor 2016 betekent dat dat bij 20% van de bedrijven het inkomen per onbetaalde aje lager is dan 19.000 euro, dat bij 60% van de bedrijven het inkomen tussen 19.000 en 242.000 euro ligt en dat bij de resterende 20% het inkomen hoger is dan 242.000 euro per onbetaalde aje.

In het perspectief van de meerjarige inkomensontwikkeling tekent zich de laatste drie jaren een inkomensherstel af voor de snijbloementelers. Hiermee blijft het gemiddelde geraamde inkomen in 2016 op een voor de sector hoog niveau.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Grote inkomensstijging pot- en perkplantenbedrijven
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf voor 2016 wordt geraamd op 189.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje); een stijging van 60% ten opzichte van 2015. Deze toename is vooral te danken aan hogere opbrengsten als gevolg van een aantrekkende vraag in binnen- en buitenland. De bandbreedte tussen de beste en de minst presterende bedrijven wordt ieder jaar groter.


Tussen pot- en perkplantenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomens per onbetaalde aje. In bovenstaande figuur geeft het groene vlak aan tussen welke grenzen 60% van de bedrijven valt. Dat betekent dus ook dat bij een gemiddeld inkomen van 189.000 euro per onbetaalde aje 20% een hoger inkomen dan 260.000 euro per onbetaalde aje scoort en 20% lager dan 43.000 euro per onbetaalde aje.

In meerjarenperspectief geplaatst betekent het geraamde inkomen voor 2016 dat voor het derde opeenvolgende jaar het gemiddelde inkomen binnen de sector boven de 100.000 euro per onbetaalde aje uitkomt. Dit biedt voor een aantal bedrijven weer financiƫle ruimte om te kunnen investeren.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven