Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Boomkwekerij
     
Boomkwekerij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Boomkwekerij

Inkomen in de boomkwekerij gemiddeld flink verbeterd
19-12-2016

Het geraamde gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2016 geraamd op circa 74.000 euro per onbetaalde aje, een stijging van ongeveer 36% ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt veroorzaakt door het herstel van de vraag en de gemiddeld verbeterde prijs.
Terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid gemiddeld steeg, blijft er sectorbreed in de boomkwekerij ook in 2016 onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten.

Dat is een verschijnsel dat in elke boomkwekerij-gewasgroep optreedt. In 2016 valt op dat vooral de bedrijven met bos- en haagplantsoen net als vorig jaar gemiddeld achter blijven in resultaat. De bedreiging voor de continuïteit is vooral minder urgent voor de bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de vraag en dit kan combineren met goede contacten in de afzetketen.

Prijsgevoeligheid heeft ertoe geleid dat de verbeterde resultaten niet geleid hebben tot extra areaal. Als bedrijven investeren, beperken zij zich vooral tot vervangingsinvesteringen en het wegwerken van onderhoudsachterstand.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in fruitteelt en boomkwekerij, lager inkomen in bloembollen- en vollegrondsgroenteteelt
19-12-2016

In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2016 ten opzicht van 2015 een inkomenstoename geraamd van ongeveer een derde. Beide sectoren profiteren van gestegen opbrengstprijzen. Op de vollegrondsgroenten- en bloembollenbedrijven zal het inkomen uit bedrijf met ruim 20% dalen.In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2016 ten opzichte van 2015 een inkomenstoename verwacht van 23.000 naar 30.000 euro respectievelijk van 54.000 naar 74.000 euro. Op de vollegrondsgroentenbedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 66.000 naar 52.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 127.000 naar 98.000 euro. Het inkomen uit bedrijf blijft daarmee op de fruitteeltbedrijven op een laag niveau, ondanks de toename in 2016. Op de bollenbedrijven blijft het inkomen op een relatief hoog niveau in vergelijking met de andere opengrondsectoren, ondanks een gemiddelde daling van bijna 30.000 euro in 2016. De verschillen tussen de vier sectoren zijn groot, maar ook binnen de sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in assortiment en handelsvaardigheden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven