Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen akkerbouwbedrijven daalt licht
19-12-2016

Het inkomen voor de akkerbouwbedrijven (inclusief zetmeelbedrijven) wordt voor het oogstjaar 2016 geraamd op iets minder dan 60.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor toen het inkomen bijna 68.000 euro bedroeg. De opbrengsten worden licht lager geraamd bij een gelijkblijvend kostenniveau.
Een jaar met een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (oaje) van 60.000 euro betekent niet dat elke ondernemer een goed belegde boterham heeft. De spreiding in bedrijfsresultaten is erg groot. Zo realiseert 20% van de akkerbouwbedrijven een inkomen onder nul. De bedrijfsomvang van de bedrijven met een laag inkomen is gemiddeld genomen kleiner dan de bedrijven met een hoog inkomen. De kleinere bedrijven realiseren over het algemeen lagere opbrengsten en iets hogere kosten per hectare. Dit laatste betekent dat de grote bedrijven profiteren van schaalvoordelen.

Een uitsplitsing naar zetmeelbedrijven en (overige) akkerbouwbedrijven laat zien dat het geraamde inkomen van beide groepen daalt.  


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen zetmeelaardappelbedrijven daalt
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje wordt voor de zetmeelaardappelbedrijven geraamd op een kleine 60.000 euro voor het oogstjaar 2016. Dit betekent een daling van ruim 10.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor. Lagere productopbrengsten en een daling van het ontvangen bedrag aan betaalrechten zijn hiervoor met name verantwoordelijk.


Tot 2006 was het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Nu het landbouwbeleid hervormd is, fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft.

Zetmeelaardappelverwerker AVEBE is zich de laatste jaren in toenemende mate gaan richten op hoogwaardige aardappelzetmeelproducten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven